DEVILMAN crybaby – Devilman No Uta Lyrics

DEVILMAN CRYBABY

DEVILMAN crybaby – Devilman No Uta Lyrics

Devilman No Uta Lyrics English

Are wa dare da dare da dare da
Are wa debiru Debiruman Debiruman

Uragirimono no na wo ukete
Subete wo sutete tatakau otoko
Debiru Arrow wa chouonpa
Debiru Ear wa jigokumimi
Debiru Wingu wa sora wo tobi
Debiru Biimu wa netsu kousen

Akuma no chikara mi ni tsuketa
Seigi no hero Debiruman Debiruman

Uragirimono no na wo ukete
Subete wo sutete tatakau otoko
Debiru Arrow wa chouonpa
Debiru Ear wa jigokumimi
Debiru Wingu wa sora wo tobi
Debiru Biimu wa netsu kousen

Akuma no chikara mi ni tsuketa
Seigi no hero Debiruman Debiruman

Devilman No Uta Lyrics Hindi

हैं डरे डरे डेयर डे डेयर दा
क्या दे देबिरु देबिरुमन देबिरुमान हैं

उरगिरिमोनो न ना वो उकेते
सुबेते वू सुते ततको ओटोको
देबिरु तीर वा चौंपा
देबिरु कान वा जिगोकुमी
देबिरु वंगु वा सोरा वो तोबी
देबिरु बिमु व वा नितसु कसेन

अकुमा न चिकारा मील नी टस्केटा
सीगी नो हीरो देबिरुमन देबिरुमन

उरगिरिमोनो न ना वो उकेते
सुबेते वू सुते ततको ओटोको
देबिरु तीर वा चौंपा
देबिरु कान वा जिगोकुमी
देबिरु वंगु वा सोरा वो तोबी
देबिरु बिमु व वा नितसु कसेन

अकुमा न चिकारा मील नी टस्केटा
सीगी नो हीरो देबिरुमन देबिरुमन

For Punjabi songs lyrics.

Leave a Comment